Sisältöön      
 

OSAKEKIRJAT ARVO-OSUUKSIKSI                                                                                                               

Kun Olvi Oyj:n osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 11.10.-5.11.1993, osakkeenomistajien tuli esittää osakekirjansa ja pyytää osakkeiden kirjaamista arvo-osuustililleen yhtiökokouksen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä koskevassa päätöksessä määritellyn kirjaamisajan puitteissa, eli vanhan osakeyhtiölain (734/1978) 3 a luvun 2 §:n tarkoittamaan ilmoittautumispäivään 4.11.1993 mennessä

Vanhan osakeyhtiölain (734/1978) 3 a luvun 3 §:n mukaisesti arvopaperikeskus avasi yhtiön nimissä yhteisen arvo-osuustilin niille osakkeenomistajille, jotka eivät esittäneet osakekirjaansa ja pyytäneet osakkeidensa kirjaamista edellä mainittuun ilmoittautumispäivään mennessä. Osakkeiden kirjaamista on voinut pyytää myös ilmoittautumispäivän jälkeen.

Nykyisen osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain (21.7.2006/625) 8 §:n 2 momentin mukaan yhtiökokous voi nykyisen osakeyhtiölain (21.7.2006/624) 4 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla päättää, yhteisellä arvo-osuustilillä olevia osakkeita koskien, oikeuden arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvien oikeuksien menettämisestä sen jälkeen, kun kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumispäivästä ja nykyisen osakeyhtiölain voimaantulosta, minkä päätöksen jälkeen menetettyyn osakkeeseen sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Nykyinen osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.9.2006. 

Paperisen osakekirjan omistaja, toimi näin: 

■ Pankissa (Nordea) voi perustaa arvo-osuustilin. Ota mukaasi osake sekä henkilötodistus ja mahdollinen valtakirja.

■ Jos omistus on epäselvä, eikä se käy ilmi vaikkapa osakkeesta, ota mukaan osakkeen omistusoikeuden osoittavat asiakirjat. Tällaisia ovat testamentti, perukirja liitteineen, kauppakirja, lahjakirja ja vaikkapa ositustodistus.

■ Tilin voi avata myös arvo-osuusjärjestelmää ylläpitävässä Euroclearissa. Lisätietoja numerosta 0800 180 500 tai osoitteesta www.euroclear.f

 

 

                                                                                                                                                                                                 1.2.2016

 
Jaa