Sisältöön      
 

Olvi-konsernin tilinpäätös tammi-joulukuu 2016

Olvi-konsernin liiketoiminta kehittyi vuoden 2016 aikana suotuisasti. Konsernin myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna ja tase vahvistui edelleen.

Olvf012017.pdf (394.0 kB)

LIIKETOIMINNAN KEHITYS
TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO:

Olvi-konsernin liiketoiminta kehittyi vuoden 2016 aikana suotuisasti. Konsernin myynti, liikevaihto sekä liikevoitto kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Neljännellä kvartaalilla konsernin myyntivolyymi kasvoi viisi prosenttia. Neljännen kvartaalin liikevoitto jäi edellisvuodesta, mihin vaikutti myyntivolyymin kasvun painottuminen matalakatteisiin tuotteisiin sekä kertaluontoisten kustannusten (ml henkilöstön tulospalkkakustannukset) ajoittuminen loppuvuodelle. Vuoden 2016 tulosta rasitti lisäksi kiertävien päällysteiden aikaisempia vuosia suuremmat poisto- ja romutuskirjaukset.


Liiketoiminnan kehittyminen on ollut vuoden 2016 aikana positiivista erityisesti Suomessa. Myyntivolyymi kasvoi 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja kokonaismarkkinaosuus vahvistui. Suomen liikevoitto kasvoi vuoden 2016 aikana 37 prosenttia, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä suorituksena. Olemme vuoden 2016 aikana pystyneet kehittämään tuotanto- ja logistiikkaprosesseja entistä tehokkaammiksi, mikä myyntivolyymien kasvun lisäksi vaikuttaa positiivisena yhtiön tuloskehitykseen ja mahdollistaa kustannustehokkaan toiminnan myös jatkossa. Myös neljännen kvartaalin myynti kehittyi hyvin ja myyntivolyymi kasvoi 23 prosenttia. Viimeisen kvartaalin tulosta laski edellisvuotta suuremmat uutuustuotelanseerauksiin kohdistuneet markkinointipanostukset sekä henkilöstölle vuoden 2016 hyvästä tuloskehityksestä jaettavaan tulos- ja voittopalkkioon liittyvät kustannukset.


Konsernin Baltian liiketoiminnat kehittyivät kokonaisuutena hyvin vuoden 2016 aikana vaikka Baltian kokonaismarkkina laski. Viron kannattavuus säilyi edelleen erittäin vahvalla tasolla. Latvian liikevoitto parani 13 prosenttia ja yhtiö tekikin historiansa parhaan tuloksen. Myös Liettua paransi tulostaan edellisvuoteen verrattuna ja tulos kasvoi ilahduttavasti myös viimeisellä kvartaalilla. Positiivista kehitystä Baltiassa tuki markkinaosuuksien kasvu, onnistuneet tuoteuutuudet sekä kustannustehokkuus.


Baltian vuoden 2017 kehitykseen voi vaikuttaa Viroon suunniteltu poikkeuksellisen suuri lisäkorotus mietojen alkoholijuomien valmisteveroihin 1.7.2017 alkaen. Toteutuessaan muutos johtanee kaupankäynnin osittaiseen siirtymiseen Viron ja Latvian väliseen rajakauppaan ja myös Viron satama- ja laivakaupan pienenemisen kautta takaisin Virosta Suomeen.
Valko-Venäjän liiketoimintaympäristö on säilynyt haastavana. Kuluttajien ostovoima on laskenut, mikä on näkynyt markkinoiden laskuna ja vaikuttanut myös Olvin Valko-Venäjän yksikön myyntiin ja tuloskehitykseen. Yhtiössä on kiinnitetty huomiota kustannusten hallintaan ja pystytty parantamaan yhtiön paikallisvaluutassa mitattua liikevoittoa 10 prosenttia. Euromääräisessä liikevoitossa kuitenkin jäätiin edellisvuodesta, sillä vuoden 2016 valuuttakurssi oli erityisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisvuoden valuuttakurssia heikommalla tasolla.


Konsernin muut taloudelliset tunnusluvut ovat kehittyneet vuonna 2016 erittäin hyvin. Tilikauden tulos on tämän vuoden aikana kasvanut 47,6 prosenttia viime vuoteen verrattuna, konsernin tase vahvistui vuoden 2016 aikana. Omavaraisuusaste nousi 62,0 prosenttiin ja velkaantumisaste laski 2,1 prosenttiin. Liiketoiminnan rahavirta säilyi vahvana ja oli 61,2 miljoonaa euroa.
Olvi-konserni on panostanut aktiivisesti toiminnan kehittämiseen hyödyntäen muun muassa Lean-johtamisfilosofiaa liiketoiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä. Tunnustuksena määrätietoisesta työstä Olvi sai toisen palkinnon Lean-yhdistyksen valtakunnallisessa Vuoden Lean-teko 2016 -kilpailussa. Tunnustuksen lisäksi tehty työ näkyy muun muassa hyvänä tuottavuuden kasvuna, joka mahdollistaa kasvavien myyntivolyymien tuottamisen sujuvasti vähentäen samanaikaisesti ympäristökuormitusta entisestään. Kehitystyötä on tehty kaikissa konsernin yksiköissä sekä eri toiminnoissa. Leanin ohella kehitysteemana konsernissamme on ollut vastuullisuus ja siihen liittyvä raportointi ja tätä panostusta jatkamme myös vuonna 2017.
Yhtiön vahva taloudellinen tilanne, viime vuosina tehdyt investoinnit ja toiminnan kehittäminen yhdistettynä hyvään markkina-asemaan sekä brändien vahvaan arvostukseen antavat hyvän pohjan alkavaan vuoteen ja mahdollistavat yhtiön toiminnan ja omistaja-arvon pitkäjänteisen kehittämisen.

 
     
 

 
Jaa