Accessibility tools

Sulje

Kyselyiden tietosuojaseloste

Olvi Oyj (0170318-9)
Olvitie 1-4, 74100 Iisalmi
Puhelin 029 000 1050

– Olvi Oyj on sitoutunut noudattamaan EU:n Tietosuoja-asetusta, Suomen henkilötietolakia, tietoyhteiskuntakaarta sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, joka liittyy rekisteröidyn yksityisyyteen; sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

– ”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi käsittelemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
– Henkilötietoja käsitellään verkkokyselyiden tietojen analysoimiseen. Näitä tietoja voidaan hyödyntää myös muihin tarkoituksiin kuten markkina- ja demografia-analyyseihin. Kyselyiden yhteydessä pyydettyjä tietoja (esim. nimi ja sähköpostisoite) voidaan käyttää myös ainoastaan arvontaa varten, milloin tietoja tarvitaan voittajien valintaan, yhteydenottoon ja palkintojen jakamiseen.

3. Rekisterin tietosisältö
– Rekisterit voivat koostua henkilötiedoista kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
– Joissakin rekistereissä käsittelemme vain ei-henkilökohtaisia tietoja, joista emme voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

4. Säännönmukaiset tietolähteet
– Tietolähteitä ovat henkilö itse verkkokyselyiden kautta.

5. Tietojen luovuttaminen
– Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain perusteltuja käyttötarkoituksia varten toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
– Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille.
– Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin mutta tarvittaessa voimme käyttää kolmansia osapuolia tutkimuksen toteuttamisen ja analysoinnin yhteydessä.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
– Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

7. Rekisterin suojaus
– Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Olvi Oyj:n ja sen yhteistyökumppaneiden palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
– Rekistereitämme suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Varmistamme myös järjestelmiemme vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.
– Rekistereitä ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimella ja palveluissa. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa pääsynhallinta, kulunvalvonta, palomuurit ja salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain Olvi Oyj:n työntekijöille sekä Olvi Oyj:n kanssa sopimussuhteessa oleville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille.

8. Rekisteröidyn oikeudet
– Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.
– Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa Olvi Oyj:n henkilörekistereissä olevat itseään koskevat tiedot.
– Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut.

9. Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen
– Noudatamme kulloinkin voimassa olevia henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

10. Seurannan järjestäminen, ongelmista ja puutteista ilmoittaminen
– Ilmoitamme rekisteriin kohdistuvista mahdollisista tietoturvauhkista ja mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai rekisteröidylle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.