Accessibility tools

Sulje

Markkinoinnin Tietosuojaseloste

Olvi Oyj:n markkinoinnin tietosuojaseloste
1. Yleistä
– Rekisterin nimi
Myynnin ja markkinoinnin yhteystietolistat

– Rekisterinpitäjä
Olvi Oyj (0170318-9)
Olvitie 1-4, 74100 Iisalmi
Puhelin 029 000 1050
Yhteyshenkilö; Olvi Oyj:n markkinointi Olli Heikkilä

– Olvi Oyj on sitoutunut noudattamaan EU:n Tietosuoja-asetusta, Suomen henkilötietolakia, tietoyhteiskuntakaarta sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, joka liittyy rekisteröidyn yksityisyyteen; sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

– ”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi käsittelemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
– Henkilötietoja käsitellään markkinointiviestintään sekä kutsujen, materiaalien, lahjojen, palkintojen ja tuotenäytteiden toimittamiseen sekä muuhun yhteydenpitoon. Näitä tietoja voidaan hyödyntää myös muihin markkinoinnillisiin ja myynnisiin tarkoituksiin kuten markkina- ja demografia-analyyseihin.
3. Rekisterin tietosisältö
– Rekisterit koostuvat henkilöiden yhteystiedoista kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantaja.
– Edellä mainittujen tietojen lisäksi järjestelmässä voi olla myös muita henkilötietoja kuten blogin nimi, vaatekoko, toimitusrajoitukset, historiatietoa yhteydenpidosta.

4. Säännönmukaiset tietolähteet
– Tietolähteitä ovat henkilö itse, henkilön työnantaja, mediatoimistot, uutistietopalvelut ja muut Olvi Oyj:n sopimus- ja yhteistyökumppanit.

5. Tietojen luovuttaminen

– Henkilötietoja voidaan luovuttaa viestinnän ja materiaalitoimitusten hallintaan liittyen esimerkiksi lähettipalvelulle tai muille Olvi Oyj:n yhteistyökumppaneille.
– Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain perusteltuja käyttötarkoituksia varten toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
– Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille.
– Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointi- tai suoramarkkinointitarkoituksiin ilman rekisteröidyn suostumusta.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

– Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

7. Rekisterin suojaus

– Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Olvi Oyj:n ja sen yhteistyökumppaneiden palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
– Rekistereitämme suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Varmistamme myös järjestelmiemme vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.
– Rekistereitä ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimella ja palveluissa. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa pääsynhallinta, kulunvalvonta, palomuurit ja salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain Olvi Oyj:n työntekijöille sekä Olvi Oyj:n kanssa sopimussuhteessa oleville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille.

8. Rekisteröidyn oikeudet

– Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.
– Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa Olvi Oyj:n henkilörekistereissä olevat itseään koskevat tiedot.
– Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut.

9. Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

– Noudatamme kulloinkin voimassa olevia henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

10. Seurannan järjestäminen, ongelmista ja puutteista ilmoittaminen

– Ilmoitamme rekisteriin kohdistuvista mahdollisista tietoturvauhkista ja mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai rekisteröidylle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.