Accessibility tools

Sulje

Viestinnän ja vastuullisuusraportoinnin tietosuojaseloste

Olvi Oyj:n viestinnän ja vastuullisuusraportoinnin tietosuojaseloste

1. Yleistä
– Rekisterin nimi
Panimokuvia
– Rekisterinpitäjä
Olvi Oyj (0170318-9)
Olvitie 1-4, 74100 Iisalmi
Puhelin 029 000 1050
Yhteyshenkilö; Olvi Oyj:n viestintäassistentti Mari Komulainen
– Olvi Oyj on sitoutunut noudattamaan EU:n Tietosuoja-asetusta, Suomen henkilötietolakia, tietoyhteiskuntakaarta sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, joka liittyy rekisteröidyn yksityisyyteen; sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
– ”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi käsittelemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
– Henkilötietoja käsitellään yrityksen viestinnässä, yhtiön sosiaalisen median kanavissa sekä virallisessa raportoinnissa kuvituskuvina (mm. vastuullisuusraportointi).

3. Rekisterin tietosisältö
– Rekisterit koostuvat henkilöiden kuvista työtilanteissa sekä panimon työskentelytiloissa.

4. Säännönmukaiset tietolähteet
– Tietolähteitä käytetään valokuvia, jotka on otettu Olvi Oyj:n työntekijöiden tai alihankkijan toimesta.

5. Tietojen luovuttaminen
– Tietoja ei luovuteta henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen vastaisiin tarkoituksiin kolmansille osapuolille esim. markkinointi- tai muihin tarkoituksiin ilman rekisteröidyn suostumusta.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
– Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

7. Rekisterin suojaus
– Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Olvi Oyj:n palveluksessa olevilla henkilöillä ja alihankkijoilla, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
– Rekistereitämme suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Varmistamme myös järjestelmiemme vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.
– Rekistereitä ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimella ja palveluissa. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa pääsynhallinta, palomuurit ja salasanasuojaus.

8. Rekisteröidyn oikeudet
– Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.
– Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa Olvi Oyj:n henkilörekistereissä olevat itseään koskevat tiedot.
– Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskeva tieto poistettavaksi rekisteristä. Tiedon poistamisessa on huomioitava, että tietoja ei voida poistaa jo julkaistuista painotuotteista.

9. Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen
– Noudatamme kulloinkin voimassa olevia henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

10. Seurannan järjestäminen, ongelmista ja puutteista ilmoittaminen
– Ilmoitamme rekisteriin kohdistuvista mahdollisista tietoturvauhkista ja mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai rekisteröidylle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.